Medezeggeschapsraad

Op de Marcellinus bestaat de MR uit vier gekozen leden, twee leerkrachten en twee ouders. De directeur is adviserend lid. Hier kunt u vinden kunt u vinden wie er zitting hebben in de MR. In de MR praten ouders en leerkrachten op beleidsniveau mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De MR heeft recht op informatie van het schoolbestuur en recht op overleg met het bestuur; ongeveer zes keer per jaar wordt er vergaderd. De directeur is een deel van de vergadering aanwezig. Afhankelijk van het onderwerp wordt de MR alleen geïnformeerd, mag de MR een advies uitbrengen of moet de MR instemmen. De regels hiervoor zijn gegeven in de Wet Medezeggenschap op Scholen en uitgewerkt in een eigen reglement en statuut. De oudergeleding van de MR stelt formeel de jaarlijkse ouderbijdrage, die geïnd wordt door de OR, vast. Vragen aan de MR kunt u stellen via marcellinus-MR@skoe.nl.

In ons Jaarverslag over het schooljaar 2022-2023 kunt u lezen waar wij ons het afgelopen schooljaar mee bezig hebben gehouden.